banner banner banner banner banner banner

Klassenkrant / schoolkrant


Een eigen krant geeft een actueel beeld van wat er aan de orde in de groep
In een freinetgroep gebeuren veel interessante dingen en de kinderen bespreken dagelijks met elkaar wat ze meemaken. Daarbij zijn vaak onderwerpen, die nieuw en interessant zijn en die uitnodigen tot verkenning en onderzoek. Deze onderzoeken leveren leeruitkomsten op, die gedeeld kunnen worden. Ook schrijven de kinderen mooie teksten, die ze willen laten zien. Dit kan allemaal via de klassenkrant! Vroeger werd deze gestencild maar tegenwoordig wordt natuurlijk veel gebruik gemaakt van de computer.

Brede taalontwikkeling
Het maken van een klassenkrant stimuleert het op papier zetten van gedachten en verhalen, vergroot de woordenschat, levert goede oefeningen in het spellen en stellen. Vooraf worden de inhouden met elkaar besproken en er wordt een groepje gevormd, die de redactie gaat voeren. Tijdens het samenstellen haalt de redactie al zo veel mogelijk fouten uit de teksten. Freinetklassen streven ernaar, dat documenten die op school verspreid worden, tekstueel foutloos zijn. Dat geldt dus ook voor de klassenkrant. Alles, wat de kinderen zelf kunnen, doen ze ook zelf. De leerkracht coacht hen bij de werkplanning, geeft tips en checkt het resultaat.

Inhoud en vormgeving komen regelmatig in de groep ter sprake
Freinetklassen zijn vanaf de jongste groepen erop gericht om tekst en beeld samen te gebruiken voor hun uitingen. Naast tekst en beeld komt de vormgeving ook regelmatig in de kring ter sprake (kolommen, lettertype en lettergrootte, illustraties, chronologie): een mooi verzorgde krant nodigt uit tot lezen!  De vormgeving kan ook verschillen, omdat de kinderen tekst en layout zelf kunnen kiezen binnen de afspraken, die ze met elkaar en de leerkracht in de kring hebben gemaakt.

Verder lezen: C. Freinet: De schoolkrant. Freinetbibliotheek 15, Vvfp, Nij Beets 2020